Regulamin napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin, zwany w dalszej części Regulaminem, reguluje zasady dokonywania przez:
PHU KAL-MET Barbara Kalicka, ul. Witosa 50, 84-300 Lębork,

1.2.Regulamin zamieszczony jest na wskazanej powyżej stronie internetowej PHU KAL-MET Barbara Kalicka, ul. Witosa 50, 84-300 Lębork.
1.3.Regulamin ma zastosowanie do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych urządzeń, dla których KAL-MET: był sprzedawcą i jest podmiotem zobowiązanym do napraw gwarancyjnych lub pogwarancyjnych..
1.4. Zlecenie przez Klienta naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta Regulaminu.
1.5.Warunkiem rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej jest złożenie przez Klienta zgłoszenia naprawy, które może zostać dokonane:
1.5.1. osobiście w siedzibie PHU KAL-MET Barbara Kalicka, ul. Witosa 50, 84-300 Lębork poprzez dostarczenie urządzenia i prawidłowe wypełnienie formularza Zgłoszenia Naprawy;
1.5.2. poprzez dostarczenie urządzenia do siedziby PHU KAL-MET Barbara Kalicka, ul. Witosa 50, 84-300 Lębork za pośrednictwem Kuriera PHU KAL-MET Barbara Kalicka, ul. Witosa 50, 84-300 Lębork, Poczty Polskiej lub innego przewoźnika wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem Zgłoszenia Naprawy.
1.6.W przypadku zgłoszenia naprawy gwarancyjnej Klient wraz z urządzenia dostarcza także dowód zakupu urządzenia (fakturę VAT lub paragon) oraz kartę gwarancyjną. W przypadku braku dostarczenia dowodu zakupu urządzenia, Klient zobowiązany jest do wskazania PHU KAL-MET Barbara Kalicka, ul. Witosa 50, 84-300 Lębork numeru dowodu zakupu urządzenia, w celu weryfikacji zakupu w dokumentacji PHU KAL-MET Barbara Kalicka, ul. Witosa 50, 84-300 Lębork.
1.7. Jeśli urządzenia nie mają nadanego własnego numeru seryjnego, lub jest on nieczytelny, to w celu identyfikacji, na urządzeniach może zostać naniesione oznaczenie własne PHU KAL-MET Barbara Kalicka, ul. Witosa 50, 84-300 Lębork.
1.8.Warunki i zakres napraw gwarancyjnych reguluje karta gwarancyjna urządzenia.
1.9.Treść formularza Zgłoszenia Naprawy określona została w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Prawidłowo wypełniony formularz Zgłoszenia Naprawy posiada wypełnione przez Klienta wszystkie rubryki oznaczone znakiem (*).

2. Procedura wstępna
2.1. Przed podjęciem naprawy, urządzenie dostarczone do PHU KAL-MET Barbara Kalicka, ul. Witosa 50, 84-300 Lębork zostanie zdiagnozowane pod kątem usterki i jej opisu przedstawionego przez Klienta.
2.2.Koszt diagnozy urządzenia zgłoszonego do naprawy jest płatny i wynosi 80 zł netto.
2.2.1. Koszt diagnozy, nie jest naliczany w przypadku naprawy gwarancyjnej.
2.2.2. Koszt diagnozy, nie jest naliczany w przypadku zlecenia przez Klienta wykonania przez PHU KAL-MET Barbara Kalicka, ul. Witosa 50, 84-300 Lębork naprawy pogwarancyjnej urządzenia oraz w przypadku wykonania naprawy pogwarancyjnej, o której mowa w pkt 2.4.4
2.3.Po zdiagnozowaniu usterki, przed podjęciem naprawy, PHU KAL-MET Barbara Kalicka, ul. Witosa 50, 84-300 Lębork informuje Klienta w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w formularzu Zgłoszenia Naprawy o:
2.3.1. zdiagnozowanej usterce,
2.3.2. objęciu danej usterki naprawą gwarancyjną lub pogwarancyjną, w tym ewentualnych przyczynach odmowy objęcia usterki naprawą gwarancyjną,
2.3.3. szacowanym czasie dokonania naprawy,
2.3.4. kosztach usunięcia usterki (dot. naprawy pogwarancyjnej),
2.3.5. sposobie rozpatrzenia zgłoszenia (dot. naprawy gwarancyjnej).
2.4.W przypadku naprawy pogwarancyjnej:
2.4.1. na podstawie informacji, o której mowa w pkt. 2.3 Klient decyduje o dalszym przebiegu zgłoszenia naprawy. Dyspozycja Klienta w tym zakresie winna nastąpić w formie wiadomości email wysłanej zwrotnie PHU KAL-MET Barbara Kalicka, ul. Witosa 50, 84-300 Lębork w terminie 3 dni roboczych od dnia wysłania przez PHU KAL-MET Barbara Kalicka, ul. Witosa 50, 84-300 Lębork informacji, o której mowa w pkt. 2.3. W uzasadnionych przypadkach, a także na wniosek Klienta oznaczony w formularzu Zgłoszenia Naprawy, termin złożenia Dyspozycji Klienta może zostać ustalony indywidualnie przez PHU KAL-MET Barbara Kalicka, ul. Witosa 50, 84-300 Lębork.
2.4.2. w przypadku braku decyzji Klienta w terminie, o którym mowa w pkt. 2.4.1, a także w razie rezygnacji przez Klienta z naprawy, urządzenie zostanie odesłanie do Klienta wraz z fakturą obejmującą koszt diagnozy i transportu do Klienta. Klient upoważnia PHU KAL-MET Barbara Kalicka, ul. Witosa 50, 84-300 Lębork do wystawienia faktury VAT obejmującej koszt diagnozy i transportu do Klienta, bez własnego podpisu.
2.4.3. w sytuacji, o której mowa w pkt 2.4.2, biorąc pod uwagę niebezpieczeństwo, jakie wnika z korzystania z niesprawnego urządzenia oraz odpowiedzialność PHU KAL-MET Barbara Kalicka, ul. Witosa 50, 84-300 Lębork, jako ostatniego użytkownika w tym przypadku serwisu, wszystkie urządzenia będą odesłane do Klienta w stanie zdemontowanym.
2.4.4. naprawa, której koszt usunięcia na podstawie diagnozy urządzenia wyniesie mniej niż 300 zł netto zostanie wykonana na podstawie samego formularza Zgłoszenia Naprawy (tj. z pominięciem informacji Klienta, o której
mowa w pkt. 2.3 oraz oczekiwania na decyzję Klienta, o której mowa w pkt. 2.4.1). Pkt. 2.4.4 nie dotyczy naprawy zgłoszonej przez Klienta, jako naprawa gwarancyjna, w sytuacji, kiedy PHU KAL-MET Barbara Kalicka, ul. Witosa 50, 84-300 Lębork odmówi objęcia usterki naprawą gwarancyjną.
2.5.W przypadku naprawy gwarancyjnej PHU KAL-MET Barbara Kalicka, ul. Witosa 50, 84-300 Lębork realizuje świadczenie określone w karcie gwarancyjnej, zgodnie z jej zapisami.
2.6.W przypadku zgłoszenia przez Klienta naprawy gwarancyjnej oraz odmowy przez KAL-MET objęcia usterki naprawą gwarancyjną:
2.6.1. jeżeli odmowa objęcia usterki naprawą gwarancyjną nastąpiła przed zdiagnozowaniem urządzenia, PHU KAL-MET Barbara Kalicka, ul. Witosa 50, 84-300 Lębork nie nalicza kosztu diagnozy urządzenia oraz informuje Klienta o przyczynach odmowy objęcia usterki naprawą gwarancyjną, a także o możliwości wykonania naprawy pogwarancyjnej na zasadach wynikających z Regulaminu. W kwestii odbioru urządzenia pkt. 3.2 oraz 3.7 stosuje się odpowiednio.
2.6.2. jeżeli odmowa objęcia usterki naprawą gwarancyjną nastąpiła po zdiagnozowaniu urządzenia, PHU KAL-MET Barbara Kalicka, ul. Witosa 50, 84-300 Lębork przesyła Klientowi informację, o której mowa w pkt 2.3. Pkt. 2.4 i nast. stosuje się odpowiednio.

3. Realizacja świadczeń
3.1.Wadliwe urządzenia są dostarczane do siedziby PHU KAL-MET Barbara Kalicka, ul. Witosa 50, 84-300 Lębork na koszt Klienta, a w przypadku napraw gwarancyjnych na koszt PHU KAL-MET Barbara Kalicka, ul. Witosa 50, 84-300 Lębork. W przypadku napraw gwarancyjnych, po uprzednim zgłoszeniu przez Klienta, PHU KAL-MET Barbara Kalicka, ul. Witosa 50, 84-300 Lębork organizuje
odbiór urządzenia bezpośrednio od Klienta przez Kuriera PHU KAL-MET Barbara Kalicka, ul. Witosa 50, 84-300 Lębork. Kurier PHU KAL-MET Barbara Kalicka, ul. Witosa 50, 84-300 Lębork odbiera urządzenie bezpośrednio od Klienta najwcześniej 1 dzień po dacie zgłoszenia naprawy.
3.2.Po dokonaniu naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej PHU KAL-MET Barbara Kalicka, ul. Witosa 50, 84-300 Lębork informuję Klienta o wykonaniu naprawy i konieczności odbioru urządzenia z siedziby PHU KAL-MET Barbara Kalicka, ul. Witosa 50, 84-300 Lębork. Informacja jest przesyłana na adres e-mail Klienta wskazany w formularzu Zgłoszenia Naprawy.
3.3.W przypadku naprawy pogwarancyjnej wraz z informacją, o której mowa w pkt. 3.2 PHU KAL-MET Barbara Kalicka, ul. Witosa 50, 84-300 Lębork przesyła Klientowi fakturę VAT obejmującą koszty usunięcia usterki, o których mowa w pkt. 2.3.4, z ustalonym terminem płatności.
3.4.Klient upoważnia PHU KAL-MET do wystawienia faktury VAT obejmującej koszty usunięcia usterki bez własnego podpisu.
3.5.W przypadku napraw gwarancyjnych zasady dalszego biegu gwarancji reguluje karta gwarancyjna.
3.6.Wymienione podczas napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, uszkodzone części urządzenia pozostają własnością producenta lub PHU KAL-MET Barbara Kalicka, ul. Witosa 50, 84-300 Lębork.
3.7. Jeżeli urządzenie nie zostanie odebrane w ciągu 30 dni od daty przesłania informacji, o której mowa w pkt.

3.2, PHU KAL-MET Barbara Kalicka, ul. Witosa 50, 84-300 Lębork wzywa Klienta w sposób określony w formularzu Zgłoszenia Naprawy, jak również w sposób pisemny, do odbioru urządzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, PHU KAL-MET Barbara Kalicka, ul. Witosa 50, 84-300 Lębork jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie urządzenia. Opłata ta wynosi 15% aktualnie obowiązującej stawki czynszu za 1m2 powierzchni magazynowej w siedzibie PHU KAL-MET Barbara Kalicka, ul. Witosa 50, 84-300 Lębork, naliczanej od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu, z dołu za każdy miesiąc przechowania.

logo-peugeot  dpdLogo  orange    lotos
Scroll to top